Kredyt gotówkowy – Porady

Kredyt gotówkowy (zwany często konsumenckim lub bankowym, a niekiedy też konsumpcyjnym albo pożyczką bankową) to kusząca wielu konsumentów oferta wydawałoby się bezproblemowego otrzymania nierzadko dużej sumy pieniędzy. Jego zaletą jest możliwość zakupu dowolnego dobra lub przeznaczenia pieniędzy na dowolny inny cel (np. zakup wycieczki zagranicznej czy papierów wartościowych) oraz dość wygodna forma uzyskania. Dodatkowym atutem kredytu gotówkowego jest niższe oprocentowanie niż w przypadku karty kredytowej, a różnica ta będzie szczególnie wyraźna w porównaniu do szybkiej pożyczki konsumenckiej (tzw. chwilówki lub kredytu na dowód) w instytucji parabankowej.

Tylko bank może przyznać kredyt gotówkowy. Tylko banki są rzeczywistymi kredytodawcami. To odróżnia kredyt bankowy od pożyczki konsumenckiej, którą mogą udzielać rozmaite instytucje cieszące się nie zawsze dobrą opinią.

Kredyt gotówkowy jest dość wygodną formą pozyskania gotówki (nawet do 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej), gdyż bank przekazuje ją na dowolnie wskazany przez kredytobiorcę rachunek bankowy. Aby ubiegać się o pożyczkę bankową, wystarczy posiadać aktualny dowód osobisty oraz rzetelnie przedstawić we wniosku kredytowym (standardowym formularzu dostępnym w banku) swoją sytuację finansową, a więc osiągane dochody i wydatki, w tym również informacje o innych ewentualnych zobowiązaniach finansowych (np. zadłużenie w bankach, alimenty, nakazy komornicze). Po akceptacji przez bank naszego wniosku kredytowego pozostaje już tylko spisanie odpowiedniej umowy kredytowej pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą.

Warto także wiedzieć, że niemal wszystkie banki udzielają kredytów gotówkowych w złotówkach i w zasadzie, poza pewnymi wyjątkami, nie przewidują późniejszego podnoszenia ich wysokości w trakcie spłaty pożyczki.


Kredytobiorca

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim o kredyt gotówkowy może ubiegać się:

  • każda osoba pełnoletnia mieszkająca w Polsce
  • posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, co automatycznie wyklucza możliwość zaciągnięcia pożyczki bankowej przez osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione (banki często także wymagają niekaralności za przestępstwa umyślne i skarbowe)
  • wykazująca stałe dochody z dowolnego legalnego źródła (praca najemna, działalność gospodarcza, autorskie prawa majątkowe, etc.)
  • niekiedy od mężczyzn wymagane jest zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, ale ten wymóg pojawia się coraz rzadziej.

Ocena własnych możliwości

Kredyt to poważna sprawa dla domowego budżetu. Każdy, kto chce skorzystać z tej formy podreperowania finansów powinien dobrze zastanowić się, czy rzeczywiście stać go na pożyczkę w określonej wysokości. Część rodzin w Polsce planuje wydatki, a nawet prowadzi „domową książkę wydatków i przychodów” dbając, by przychody jak najczęściej przewyższały wydatki. Czynsz, energia, media, żywność, środki czystości, odzież to ich codzienne troski. Dlatego tacy ludzie najczęściej unikają „kredytowej pułapki”. Ale nie wszyscy. Wiele osób żyje z dnia na dzień albo w myśl zasady „jakoś tam będzie”. I to dla nich kredyt konsumencki może stanowić zagrożenie. Jeśli bowiem są w stanie zawyżyć swoje dochody na papierze i bank zaakceptuje ich dokumenty lub skorzystają ze zbyt wielu pożyczek z różnych źródeł jednocześnie, łatwo mogą wpaść w spiralę kredytową polegającą na nadmiernej łącznej wysokości wszystkich rat i ostatecznie niemożności terminowego zaspokajania roszczeń kredytodawcy/ów. W wielu przypadkach regularna spłata jedynie odsetek stanowi wyzwanie przekraczające możliwości nadmiernie zadłużonego kredytobiorcy.


Zdolność kredytowa

Banki udzielające kredytów gotówkowych sprawdzają swoich potencjalnych klientów pod kątem ich wierzytelności. Instytucjami udzielającymi takich informacji jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz Krajowy Rejestr Długów (KRD). Istnieją także bazy danych w bankach zawierające historie terminowości spłat przez kredytobiorców ich zobowiązań. Są one jednak poufne i w zasadzie niedostępne dla osób z zewnątrz.

Jeśli bank dowiedzie nierzetelności potencjalnego klienta (np. opóźnienia w spłacie rat poprzednich pożyczek, wykupu weksli czy spłaty innych wierzytelności) może odmówić udzielenia pożyczki bankowej. Natomiast jeśli pozytywnie oceni jego zdolność kredytową, wówczas podejmuje decyzję o wszczęciu procedury przyznania pożyczki.

Bardzo ważną kwestią jest ocena dochodów kredytobiorcy. Pracownicy przedsiębiorstw zazwyczaj przedkładają bankowi zaświadczenia o swych miesięcznych dochodach. Indywidualni przedsiębiorcy stosowne dokumenty z urzędów skarbowych, twórcy umowy autorskie lub wyciągi z kont wskazujące na tantiemy ze swojej działalności, a emeryci i renciści odpowiednio odcinki emerytur bądź rent. Okres udokumentowanych  dochodów może obejmować miesiąc, ale najczęściej dotyczy trzech miesięcy, a nawet sięga roku. Należy podkreślić, że dokumenty muszą być wiarygodne, a nie spisane w formie oświadczenia. To instytucje parabankowe udzielają pożyczek gotówkowych zwanych potocznie, choć niezgodnie z prawem, kredytami na podstawie dokumentu tożsamości i „na słowo”, ale ich oprocentowanie, jak również formy ewentualnej windykacji pozostawiają wiele do życzenia…

Warto przy tym pamiętać, że kredyt gotówkowy nie jest automatycznie przyznawany nawet w banku, w którym posiada się konto osobiste. O pożyczkę bankową należy ubiegać się w formie wniosku kredytowego, choć ostatnio stali klienci banków otrzymują propozycje niedużych kredytów zwanych najczęściej konsumpcyjnymi lub oferuje się im kredyt odnawialny na nieco łagodniejszych warunkach spłaty. Ale i tak muszą podpisać stosowaną umowę kredytową, choć pieniądze mogą otrzymać niemal od ręki.

Uwaga! Jeśli bank odmówi nam udzielenia pożyczki, zobowiązany jest podać nam dokładną informację z jakiego powodu.


Zabezpieczenia kredytu

Kredyt gotówkowy wymaga poręczenia jego spłaty. Istnieje wiele form zabezpieczeń pożyczki bankowej. Są nimi:

  • weksel in blanco, a więc tzw. weksel prosty, w którym „stronami” są wierzyciel (zwany również remitentem), czyli bank oraz wystawca, czyli kredytobiorca
  • weksel trasowany, w którym obok banku i kredytobiorcy występuje trasat (żyrant), czyli osoba trzecia zobowiązująca się do wykupu zobowiązania wierzyciela w określonym terminie. (Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w Prawie wekslowym opartym na konwencji genewskiej z 1930 roku.)
  • obowiązkowe ubezpieczenie kredytu konsumpcyjnego wykupywane przy jego udzieleniu na żądanie kredytodawcy, mające okresowo (zazwyczaj do jednego roku) chronić dłużnika przed nieprzewidzianymi zdarzeniami (np. utrata zatrudnienia, ciężka choroba, etc.), skutkującymi brakiem możliwości uiszczania przewidzianych w umowie pożyczki bankowej rat.

Niektóre podmioty udzielające kredytów konsumpcyjnych mogą wymagać zgody współmałżonka na zaciągnięcie takiego zobowiązania przez męża lub żonę albo poręczenia majątkowego w postaci zastawu hipotecznego lub na rzeczach (ruchomościach) czy polisie ubezpieczeniowej. Banki jednak najczęściej stosują zastaw hipoteczny i rzadko zgadzają się na zastaw w postaci np. kolekcji antyków czy innych kosztownych ruchomości (depozytów).


Terminy i procenty

Pożyczki ogólnie dzielą się na długoterminowe i krótkoterminowe. Okres ich spłaty zależy od kredytodawcy i przyjętych przez niego zasad udzielania pożyczek. W odróżnieniu od wieloletnich kredytów mieszkaniowych, kredyty gotówkowe zazwyczaj udzielane są na okres nie dłuższy niż siedem lat.

O czasie ich trwania decyduje głównie typ umowy cywilno-prawnej, jaką kredytobiorca zawiera z bankiem. Najczęściej przewiduje ona okres spłaty równoznaczny z okresem trwania kredytu gotówkowego, jednak istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, a więc dający dłużnikowi możliwość manewru co do czasu rozpoczęcia i zakończenia spłaty swego zobowiązania.

Należy pamiętać, że kredyty gotówkowe nie należą do tanich rozwiązań ratujących domowy budżet. Banki dobrze na nich zarabiają i często ustalają za nie stopy procentowe przekraczające nawet 15%, a te z kolei uzależniają m.in. od prognozowanego poziomu inflacji, ofert banków konkurencyjnych oraz wysokości stopy lombardowej NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Należy pamiętać, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu bankowego nie może przewyższać czterokrotności stopy lombardowej NPB. Ponadto stopa procentowa kredytu konsumpcyjnego  zależy od jego wysokości oraz długości okresu jego spłaty. Generalnie, im większe ryzyko kredytowe dla banku, tym oprocentowanie kredytu gotówkowego jest wyższe. W przypadku kredytów gotówkowych nie ma mowy o jednocyfrowych stopach procentowych, jak w przypadku kredytów budowlanych, których oprocentowanie  jest znacznie niższe (np. 6%).

Niektóre banki jednak, w przypadku wykupienia przez kredytobiorcę nieobowiązkowego ubezpieczenia pożyczki, decydują się na obniżenie stopy oprocentowania, choć nadal bywa ona wysoka. Niektóre banki nie udzielają wręcz kredytów gotówkowych bez takiego ubezpieczenia, którego jednak podstawowym celem jest podwyższenie realnego kosztu pożyczki, czyli zarobku dla banku. Dodatkowym kosztem uzyskania pożyczki bankowej jest wstępna opłata (zwana prowizją) za sam fakt jego przyznania kształtująca się zazwyczaj w granicach kilku procent jego wysokości (od 18 grudnia 2011 r. Ustawa o kredycie konsumenckim nie określa już górnych limitów opłat i prowizji za udzielenie pożyczki).


Raty

Kredyty gotówkowe spłacane są w miesięcznych ratach. Istnieją dwa podstawowe warianty sposobu naliczania wysokości rat. Pierwszy z nich to raty równe, obejmujące proporcjonalną część sumy kredytu plus stałe odsetki w całym okresie spłaty. Drugim są natomiast raty malejące, wiążące się z koniecznością, by początkowo płacić wyższe raty, a następnie coraz niższe, kiedy w końcu dochodzi do sytuacji, iż kwota udzielonego kredytu bankowego zostanie spłacona, a pozostałe raty dotyczą jedynie odsetek od kredytu. W przypadku rat malejących finalny koszt kredytu gotówkowego jest dla klienta niższy od spłaty w systemie rat równych, gdyż koszt wynikający z samych odsetek od kredytu systematycznie maleje w okresie jego spłaty.

Oczywiście umowa kredytu gotówkowego może także zawierać klauzulę o zmiennym oprocentowaniu pożyczki (zmiany w wysokości oprocentowania banki mogą m.in. uzależniać od sytuacji makroekonomicznej w danym okresie, np. od poziomu inflacji). Jest to jednak wariant niekoniecznie korzystny dla klientów, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że stopy te wzrosną i w wyniku tego wzrośnie wysokość rat.

Najbardziej powszechnie stosowaną formą spłaty kredytu konsumenckiego są jednak stałe raty miesięczne. Wynika to z tego, że taki system jest stosowany głównie dla najczęściej zaciąganych kredytów konsumpcyjnych krótkoterminowych, których okres spłaty zamyka się w 12-24 miesiącach.


Ryzyko

Zanim ktokolwiek sięgnie po kredyt gotówkowy powinien dokładnie przyjrzeć się ofercie i porównać ją z ofertami innych banków. W tym celu najlepiej udać się bezpośrednio do banków, bank bowiem jest zobowiązany do udzielenia pełnej informacji dotyczącej wszystkich opłat, włącznie z symulacją komputerową wysokości rat w całym okresie spłaty kredytu konsumenckiego. Obecnie banki w całej Unii Europejskiej zobowiązane są do przedstawiania swoim klientom pełnej informacji o wszystkich kosztach pożyczek na standardowym formularzu informacyjnym. Taka wiedza uchroni potencjalnego dłużnika przed dezinformacją płynącą z reklam, które potrafią w przekonujący sposób zaoferować natychmiast duże kwoty bez wnikania w szczegóły warunków spłaty kredytu gotówkowego.  Dodatkowo łatwiej dzięki takiemu wystandaryzowanemu formularzowi porównać wiele ofert konkurujących ze sobą instytucji finansowych. Z kolei pośrednik finansowy, którego dochód zależy m.in. od liczby podpisanych umów o kredyt, niekoniecznie przedstawi nam najlepszą dla nas ofertę kredytu gotówkowego, pomijając niektóre jej szczegóły lub oferty tych banków, z którymi jego agencja nie współpracuje.

Poszukując źródła brakującej gotówki warto rozważyć, na jaki kredyt się zdecydować. Czy na drogi długoterminowy kredyt gotówkowy, tańszy krótkoterminowy czy jeszcze niżej oprocentowaną pożyczkę hipoteczną, która jednak niesie ryzyko związane z zadłużeniem nieruchomości. Można również zaryzykować debet na koncie osobistym, rzecz jasna do określonego przez bank limitu. Ta forma zadłużania się pozwala na bardziej elastyczny system spłat i negocjowanie z bankiem wysokości rat. Dotyczy to jednak dość niskich kwot, najczęściej nie przekraczających kilku tysięcy złotych.

Należy pamiętać o terminowym spłacaniu rat. Bank doskonale pamięta o ich terminach i na wszelkie opóźnienia w spłatach bardzo szybko reaguje odsetkami karnymi. Ponadto niezdyscyplinowany kredytobiorca może trafić do rejestru dłużników i w przyszłości w ocenie pracowników innych banków utracić zdolność kredytową.

Nawet terminowe spłaty rat pożyczek nie gwarantują liberalnego podejścia banku do klienta. Dość modne przedświąteczne niewysokie kredyty gotówkowe mogą stać się dla nich nieosiągalne, jeśli spłata ich dotychczasowych zobowiązań pochłania ponad połowę ich zarobków. Dotyczy to osób słabiej uposażonych, a więc zwykle najchętniej sięgających po pożyczkę przed świętami. Klienci lepiej zarabiający, przynajmniej powyżej średniej krajowej, mogą w tej samej sytuacji liczyć na większą tolerancję.

Jeszcze innym ryzykiem jest jednoczesne składanie wniosków o kredyt gotówkowy do wielu banków. Te wnioski są bowiem rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej i przechowywane przez dłuższy okres. Nie jest dobrze widziany klient, który dobija się o kredyt konsumencki w wielu bankach, gdyż w tym momencie rodzi się pytanie o jego wiarygodność. Toteż próba uzyskania kredytu w kilku czy kilkunastu bankach może zakończyć się niepowodzeniem bez względu na zdolność kredytową.


Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]